Займенники в англійській мові

...

Тавтологія й інші зайві деталі роблять мову перевантаженою, тяжкою для розуміння. Однак ключ до ясності та точності вираження думок дуже близько. 

У цій статті мова піде про займенники в англійській мові — чудовий спосіб уникнути повторів. Ми розглянемо тонкощі кожного окремого виду та дізнаємося, як вони працюють у мовленні та які функції виконують.

Що таке займенники в англійській мові?

Займенник в англійській мові має назву «‎pronoun», що походить від латинських «‎pro» (за) і «nomen» (ім’я). Так, дослівно термін можна перекласти як «замість імені» — в цьому і полягає вся суть займенників. 

Ця частина мови є самостійним і важливим елементом. Вона спрощує спілкування, позбавляючи його від стилістичних нагромаджень. Розглянемо на простому прикладі.

«Пітеру довелося повернутися, бо Пітер забув документи. На щастя, таксі зачекало Пітера» — звучить якось незграбно, погодьтеся. А тепер подивіться на цей милозвучний варіант: «Пітеру довелося повернутися, бо він забув документи. На щастя, таксі зачекало його». Це речення звучить цілком природно та звично для мовлення, адже нам вдалося уникнути тавтології. І в цьому нам допомогли займенники він і його.

Оскільки займенники можуть замінювати не тільки іменники, а й інші частини мови, відповідатимуть вони також на різні запитання:

 • Хто / Who ? → she
 • Що / What ? → it
 • Який / Which ? → this
 • Чий / Whose? → yours
 • Де / Where ? → there
 • Коли / When ? → when
 • Чому / Why ? → why

Займенники можуть мати різну структуру, тому за цією особливістю їх можна поділити на 3 види: 

 1. Прості (Simple) – основні форми типу I, he, she, we, they;
 2. Складені (Compound) – утворюються додаванням суфіксів чи комбінуванням коренів, як-от himself, ourselves, everyone;
 3. Складні (Composite) – складаються з двох окремих слів на кшталт each other, one another.

Вживання займенників в англійській мові

Ми вже визначили, що займенники вживаються замість інших частин мови. Найочевидніше, для чого це робиться, — уникнення повторів. Якщо певний об'єкт, суб'єкт або його властивості були згадані одного разу, не потрібно цього робити в наступній же частині речення (або наступному реченні). 

 • Open the document and read the document carefully.
 • Open the document and read it carefully.

Друга причина — це скорочення висловлень, адже лаконічні спрощені речення сприймаються краще. Наприклад:

 • Michael made 30 translations and John made 30 translations.
 • Michael did 30 translations and John did the same - скоротили другу частину.
 • John and Michael both did 30 translations - скоротили обидві частини.

І останнє — це вказування на приналежність. Займенники дають зрозуміти, кому або чому належить об'єкт. 

 • Were you allowed to touch her things?

Види займенників в англійській мові

Існує декілька видів займенників в англійській мові. В основному виділяють 7 типів, і кожен з них виконує своє завдання. 

Особові займенники в англійській мові (Personal)

Особові займенники замінюють імена людей або назви предметів. Їхня форма залежить від числа, особи, а також відмінку:

 • 1 особа: I - я, me - мене (однина) / we - ми, us - нас (множина).
 • 2 особа: you - ти, тебе (однина) / you - ви, вас (множина).
 • 3 особа: he - він, him - його, she - вона, her - її, it - воно (однина) / they - вони, them - їх (множина).

Personal Pronouns є одним із фундаментальних елементів англійської граматики. Вони роблять речення легшими, водночас зберігаючи ясність щодо вираження суб'єкта чи об'єкта. 

Приклади:

Emma is a talented choreographer. - She is a talented choreographer.

Deren and I have already had breakfast, thank you. - We already had breakfast, thank you.

The button must be sewn to the coat. - It must be sewn to the coat.

Присвійні займенники в англійській мові (Possessive)

Головною функцією присвійних займенників в англійській мові є позначення приналежності або володіння чимось. Тому логічно, що вони відповідають на питання чий? чия? чиї? Важливий момент: артиклі після таких займенників не ставляться.

Тут може бути одразу дві форми — відносна (проста) й абсолютна. У першому випадку займенник доповнює якийсь іменник, а в реченні грає роль означення; в другому випадку — він вживається самостійно та грає роль підмета, присудка чи додатка. Порівняйте:

 • I packed all my things in one bag. - Я спакував усі свої (означення) речі в одну сумку.
 • You're confused, all these receipts are mine. - Ви щось переплутали, всі ці квитанції — мої (присудок).

Часто абсолютна форма вживається в порівняльному контексті, щоб знову-таки уникнути повторів. Наприклад:

 • Your croissant is stale. Try mine. - Твій круасан черствий. Спробуй мій.
 • Our apartment is not renovated, it is uncomfortable. Not like yours. - У нас квартира не відремонтована, вона незатишна. Не те, що ваша.

Кожному Personal Pronoun відповідає свій Possessive Pronoun, що продемонстровано у наступній таблиці.

 

Відносна форма

Переклад

Абсолютна форма

I / Я

my 

мій

mine

You / Ти

your

твій

yours

He / Він

his

його

his

She / Вона

her

її

hers

It / Воно

its

його

-

We / Ми

our

наш

ours

They / Вони

their

їхній

theirs

Зворотні займенники в англійській мові (Reflexive)

Коли дія направлена на того, хто її виконує, знадобляться зворотні займенники. Утворюються вони шляхом додавання до непрямих відмінків Personal Pronouns закінчення -self. Зверніть увагу, що для множини вона матиме вигляд -selves.

Приклади:

 • I scold myself all the time for this habit. - Я постійно картаю себе за цю звичку.
 • It is better not to rely on a lawyer, but to protect yourself! - Краще не покладатися на адвоката, а захищати себе самому!
 • The psychologists at this center are themselves tested on a regular basis. - Психологи цього центру самі регулярно проходять тестування.

Вказівні займенники в англійській мові (Demonstrative)

Вказівні займенники в англійській мові вживаються для виділення та вказування на конкретні предмети чи осіб. Вони замінюють іменники, зберігаючи їхній рід і число, а також дають зрозуміти, наскільки віддалений від нас предмет.

Приклади:

 • Don't you think these shoes are too big? - Вам не здається, що ці туфлі завеликі? - про щось, що знаходиться поруч.
 • And what do you think of this movie? - І що ти думаєш про цей фільм? - про щось нещодавнє.
 • Catch that chicken over there. - Впіймай он ту курку. - про те, що знаходиться не дуже близько.
 • Those perfumes always smell good to me. - Ті парфуми завжди приємно пахнуть для мене. - про щось віддалене в просторі або часі. 

Вони можуть виконувати роль підмета або означення:

 • This is the project of our new course. Це (підмет) — проєкт нашого нового курсу.
 • This shade of green does not fit here. Цей (означення) відтінок зеленого тут не пасує.

Відносні займенники в англійській мові (Relative)

Для того, щоб ввести у складне речення уточнювальне підрядне стосовно іменника в основній частині, використовуються відносні займенники. Наприклад:

 • When was the last time you saw the guy who was bullying you? - Коли ти востаннє бачив того, хто знущався з тебе?
 • Everything is fine with the woman whose dog got lost yesterday. - З жінкою, чия собака вчора загубилася, все гаразд.
 • By the way, how is the house that is always empty? - До речі, як живеться в будинку, який завжди порожній?

Залежно від контексту, займенник that (котрий) може вживатися замість подібних who, whom або which. Найчастіше це відбувається, коли підрядна частина є не суттєвою для загальної думки в реченні. Наприклад, «The person whom I met yesterday is my new neighbor» можна замінити на «The person that I met yesterday is my new neighbor»

Питальні займенники в англійській мові (Interrogative)

Схожими на відносні займенники є окрема категорія Interrogative. Вони використовуються для поставлення різних запитань, і є тими самими wh-словами.

  • Who (хто) should review our results? - запитується про суб'єкт.
  • To whom (кому) do you want this request to be sent? - запитується про особу як об'єкт.
 • Which (котру) of these blouses should I wear? - стосується вибору з певних варіантів.

Слово what може вживатися в значенні хто та який. В останньому випадку часто зустрічається конструкція what kind of для уточнення якості предмета чи явища.

 • What should we order to eat? - Що замовимо поїсти?
 • What kind of work should be on the exam? - Яка (саме) робота має бути на іспиті?
 • What is your IQ level? - Який ваш рівень IQ?

Зверніть увагу, що після таких питальних займенників артиклі не потрібні.

Неозначені займенники в англійській мові (Indefinite)

Неозначені займенники в англійській мові є групою, яка позначає когось/щось невідоме, або невизначену кількість когось/чогось. Вони грають важливу роль у виразах, коли потрібно узагальнити інформацію або не акцентувати на певних деталях, як-то виконавець дії, сама дія й інше.

Для позначення певної кількості чогось вживаються займенники:

 • many (багато) / (а) few (мало/кілька) – з іменниками, що рахуються, найчастіше в питальних реченнях;
 • much (багато) / (а) little (мало/небагато) – з іменниками, що неможливо порахувати, також частіше в питальних;
 • a lot of (багато) – в обох випадках, найчастіше у стверджувальних реченнях;
 • some (кілька, якийсь) – з різними іменниками, у стверджувальних;
 • any (жодного, якийсь) – в питальних і заперечних реченнях.

Всі вони зазвичай відповідають на запитання скільки?

 • How many answers do you have?
  • We only have a few chairs, not enough for everyone.
  • I don't have much money with me.
 • I'm not carrying a lot of money.
 • I have some photos for you.
 • Got any games on your phone?

Для позначення осіб вживаються наступні приклади, що утворюються від слів some, any, every, no:

 • Someone (хтось) has made a false call to 911.
 • Something (щось) strange happened to Alex, he's distracted.
 • Anyone (будь-хто) can come up with an excuse like that.
 • There is nothing (нічого) that our specialists will be able to do with this refrigerator.
 • When the teacher enters, everyone (усі) in the classroom should stand.

Висновок

Від особистих займенників в англійській мові до неозначених — кожен із розглянутих нами видів виконує своє завдання. Чи то уникнення повторів, чи то вказування на щось, чи то формування запитань — ви переконалися, як ця частина мови робить наші вислови чіткими та виразними, позбавляючи скутості. Саме тому ця тема є важливою для вивчення в процесі опанування англійської. Тож вчіться, розвивайтеся, і незабаром ваш English стане предметом для заздрощів!

 

Дата публікації: 19/03/2024 08:25
Дата перевидання: 19/03/2024 08:25
Автор: Oratorica
Tori Hello
Перевір свій рівень англійської на безкоштовному тестуванні

Познайомимось, визначимо рівень володіння мовою та покажемо, як проходить навчання

Розповімо як
проходять заняття

🎓 Розповімо про навчання, викладачів, графік та оплату

👩‍🏫 Призначимо безкоштовний пробний урок

З питань корпоративного навчання зв’яжіться з нами по email

direktor@oratorica.com.ua
contacte
free call